Sotningstjänster

Sotning är en mycket viktig del i arbetet med att förebygga eldstadsrelaterade bränder i samhället.

Sotning - innebär att man tar bort brännbara sotbeläggningar i eldstäder och rökkanaler för att minska risken för skorstensbrand. Alla ytor som rökgaserna passerar ska sotas. I och med regelbundna sotningar skapas en bättre förbränning och funktion.

Brandskyddskontroll

Brandskyddskontroll enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) har funnits sedan år 2004. Det är en okulär kontroll där rökkanalen inspekteras invändigt med skorstenskamera och utvändigt i hela dess längd. Brandskyddskontrollen ska upptäcka fel och brister i anläggningen för att undvika skador till följd av brand. Kontrollen innebär en prövning av anläggningens funktion och egenskaper från brandskyddssynpunkt i huvudsak överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk. Ex sotbildning och beläggningar, skador eller förändringar av det tekniska utförandet, temperaturförhållanden, tryckförhållanden och täthet samt drift och skötsel. Efter avslutad kontroll lämnas ett brandskyddsprotokoll där ev avvikelser är noterade.

Imkanal från ett storkök sotas och brandskyddskontrolleras också. Då tas brandfarlig fettbeläggning bort i hela kanalsystemets längd från filter i kåpa till fläkt och man kontrollerar om imkanalen har en tillräcklig kapacitet för att ta hand om en brand utan att sprida den vidare i fastigheten.

Kommunen är de som bestämmer hur ofta en sotning ska utföras, så kallad sotningsfrist. Brandskyddskontrollens frister bestäms av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Kommunen bestämmer även för priser för sotningstjänsterna så kallad sotning- och brandskyddskontrollstaxa. Se aktuella priser under menyn och Taxor. Du kan även hitta det på din kommuns hemsida där även alla frister finns och mer information om hur sotning och brandskyddskontroll fungerar. Vid ändring av er användning ska ni anmäla det till oss så rätt frist fastställs.

För att sotaren och teknikern ska ha en trygg och säker arbetsmiljö så ställs det krav på dig som fastighetsägare att se till att takskyddsanordningar finns tillgängliga för besöken och är väl underhållna. Det innebär att det ska finnas markstege, glidskydd och taksteg/ takstege. Det finns olika lösningar/ krav beroende på hur taket ser ut. Detta måste finnas till varje sotning och brandskyddskontroll. Med undantag om fastigheten ligger i Danderyds kommun eller Lidingö Stad. Läs nedan om roterande undertryckssotning. Gäller endast sotningen, vid brandskyddskontroll skall takskyddsanordningar finnas tillgängligt.

Mer information och bilder finns på Taksäkerhetskommitténs hemsida www.taksakerhet.se.

Roterande undertryckssotning – Gäller i Danderyd, Södertörn, Ekerö kommun och Lidingö Stad.

Från och med våren 2021 kräver Storstockholms Brandförsvar att samtliga sotningar genomförs med roterande undertryckssotning. Denna sotningsmetod innebär att vi kan utföra sotningen nedifrån eldstaden i stället för uppifrån taket. Metoden har en lägre miljöpåverkan, ger en renare skorsten och skapar en säkrare och tryggare arbetsmiljö för sotaren.

Det är vi glada för!

img

Våra partners

sbffStorstockholms brandförsvarfinspangvastra-sodermanlandstrangnas