Besiktningar

Om en soteld inträffar - ring först till räddningstjänsten på 112.

Kontroll av skorsten efter soteldEfter soteld, som kan ge temperaturer på över 1 000ºC, kan skorstenen ha skadats och fortsatt eldning kan medföra att huset börjar brinna. Därför ska en kontroll utföras av skorstenen för att undersöka om det har bildats några skador i anläggningen. Detta görs innan eldning får påbörjas igen.

Statusbesiktningar
Vid en statusbesiktning görs en funktionsundersökning som berättar vilket skick din eldstad, rökkanal och skorsten befinner sig i.

"Sprängbesiktning" enligt SS 460 48 60:2022
I samband med sprängningar och andra markarbeten kan skador förekomma på skorstenar och eldstäder. För att undvika detta kan du som utför sprängarbeten beställa en besiktning av kringliggande fastigheter. Det ska i sådant fall även göras en efterbesiktning. Vi utför dessa besiktningar enligt svensk standard SS 460 48 60.

Installationsbesiktning
Vid en installation av en eldstad eller skorsten krävs anmälan till kommunens byggnadsnämnd. Byggnadsnämnden ställer kravet att eldstad och skorsten ska besiktigas av skorstensfejartekniker innan den tas i bruk. Vi hjälper dig med att säkerställa att installationsanvisningarna har följt och att det inte finns otätheter i skorstenen. För att skorstensfejarteknikern skall kunna göra besiktningen behövs monteringsanvisningar.

Överlåtelsebesiktning
Det ställs höga krav på att köparen noggrant har kontrollerad huset innan köp. Därför är det viktigt att säkerställa att eldstäder och skorstenar även är kontrollerade. Då kan man boka en överlåtelsebesiktning som är en mycket omfattande besiktning där du får reda på eldstaden och skorstenens tekniska status. Det görs med fördel innan köpekontraktet skrivs under.

SSR-godkänd besiktning
Vi har utbildade skorstensfejartekniker som genomgått utbildningen SSR Godkänd besiktning och som då får utföra besiktningar enligt branschstandarden som är framtagen av Skorstensfejarmästares Riksförbund där vi Skorstensfejarna LJ AB är anslutna. Det finns många syften med utbildningen men främst är det en kvalitetssäkring av utförandet. Alla ska bedöma lika, utföra jobbet lika och skriva protokollen lika.

Innan beställning av ovanstående tjänster se till att takskyddsanordningar är monterade!

img

Våra partners

sbffStorstockholms brandförsvarfinspangvastra-sodermanlandstrangnas