Sotning & Brandskyddskontroll ↓

Fastighetsägaren har ett ansvar för att hålla ett rimligt brandskydd i sin fastighet. Det innebär bl.a. att han måste se till att risken för soteld eller andra eldstadsrelaterade bränder blir så liten som möjligt.

Då är skorstensfejarteknikern den expert som man kan vända sig till. Kommunerna har ansvar för att alla sotningspliktiga objekt sotas och kontrolleras från brandskyddssynpunkt (brandskyddskontroll).

Sotningen skall utföras av den lokala skorstensfejarmästaren eller någon av hans medhjälpare. Normalt håller de reda på när ett objekt skall sotas och aviserar i god tid till fastighetsägaren att det är tid att sota. Vanligen anges då en viss tid då sotningen skall ske. Skulle tiden vara olämplig kan fastighetsägaren vända sig till skorstensfejarmästaren och komma överens om en annan tid.

I sådana fall kan sotningen komma att bli något dyrare än om den angivna tiden accepteras. Om ingen kan vara hemma när skorstensfejaren kommer bör man i förväg komma överens om hur denne skall få tillträde till fastigheten.

Med de intervall som Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) bestämt utför skorstensfejaren en kontroll av brandskyddet i anslutning till sotningsobjekten.

Även de takskyddsanordningar som behövs för sotningen kontrolleras. Om felaktigheter upptäcks görs ett muntligt eller skriftligt påpekande. Läs mer på www.taksakerhet.se

Brandskyddskontroll skall också göras då ett sotningsobjekt inte har använts under en längre period. Kontakta skorstensfejarmästaren innan eldstaden eller rökkanalen tas i bruk. Även vid nyinstallation eller ändringar av eldstäder eller rökkanaler bör skorstensfejarmästaren kontaktas för installationsbesiktning eller brandskyddskontroll

Besiktning ↓

Det finns många olika typer av besiktningar som skorstensfejarmästaren och vår personal kan hjälpa Dig med. För att skorstensfejaren skall kunna göra en bra besiktning så är det viktigt att han i förväg vet orsaken till besiktningen.

Brandskydds- och funktionskontroll av eldstad och skorsten

Om Du vill vara säker på att Din eldstad och skorsten är säker att elda i bör Du beställa en SSR-godkänd besiktning av dessa.

Kontroll av skorsten efter soteld

Om en soteld inträffar skall Du först ringa räddningstjänsten på 112. Efter sotelden som kan ge temperaturer på över 1 000ºC kan skorstenen ha skadats så att fortsatt eldning kan medföra att huset börjar brinna. Du bör därför beställa en besiktning av skorstenen så att skorstensfejarmästaren får undersöka om det finns några brandfarliga skador.

Statuskontroll

Vid en statuskontroll gör sotaren en funktionsundersökning där du får reda på hur din anläggning fungerar. Att kontrollera skorsten och eldstad är viktigt för både brandsäkerheten och ekonomin.

"Sprängbesiktning" enligt SS 460 48 60

I samband med sprängningar och andra markarbeten kan skador förekomma på skorstenar och eldstäder. Risken är störst för kakelugnar. För att inte behöva betala för gamla skador skall Du som tänker utföra sprängningsarbeten, beställa besiktning av kringliggande fastigheter. Efter sprängningsarbetena skall en efterbesiktning utföras. Hur denna typ av besiktning skall gå till finns fastställd i svensk standard SS 460 48 60.

Installationsbesiktning

För att vara säker på att installationen är brandsäkert rätt utförd bör Du beställa en besiktning av nyinstallerad eldstad och skorsten av skorstensfejarmästaren. Han kontrollerar att installationsanvisningarna har följts och att det inte finns några otätheter i skorstenen. Vid installation av eldstad eller skorsten krävs anmälan till kommunens byggnadsnämnd. Byggnadsnämnden ställer kravet att eldstad och skorsten skall besiktigas av skorstensfejartekniker innan den tas i bruk. För att skorstensfejarteknikern skall kunna göra besiktningen behöver han typgodkännandebevis och monteringsanvisningar.

Överlåtelsebesiktning

Det är vanligt med tvister i samband med köp av hus. Det ställs stora krav på att köparen noggrant skall kontrollera huset så att det inte finns några fel. En brist som kan upptäckas av skorstensfejarteknikern räknas inte som ett dolt fel. För att undvika obehagliga dyra överraskningar efteråt är det viktigt att Du låter skorstensfejarmästaren undersöka eldstäder och skorstenar innan köpet.

123movies